باغبانو

باغبانو در لهجه اهالی دامغان به معنای جیرجیرک است (بود؟) یعنی: باغبان کوچک. یا به تعبیری: باغ - بانو ، یعنی الهه ی باغ ها، که در هر صورت نغز و زیباست

مرداد 96
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
بهمن 91
13 پست
دی 89
7 پست